Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Понеділок, 31 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху за подаровані примірники книг:

Бех В. П., Зінкевич В. І. 

Освіта міжцивілізаційного простору: монографія / В. П. Бех, В. І. Зінкевич ; за наук. ред. проф. Ю. В. Бех, Мін-во освіти і науки України, ДДПУ імені Івана Франка. - Київ: Інтерсервіс, 2020. - 176 с. ISBN 978-617-696-923-5 

У монографії висвітлено положення освіти у міжцивілізаційному просторі, оскільки на початку ХХІ ст. завершує свій шлях індустріальна цивілізація і на арену планетарного життя виходить інформаційна

Подарунок автора

Понеділок, 31 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху за подарований примірник книги:

Бех В. П., Зінкевич В. І. Життєвий цикл системи індустріальної освіти: когнітивний аналіз: монографія  / В. П. Бех, В І. Зінкевич; за наук. ред. проф. Ю. Бех. - Київ: Інтерсервіс, 2020. - 796 с. 

У монографії висвітлено життєвий цикл соціальної системи освіти індустріальної цивілізації, знання про який дослідники пропонують використати як методологічний інструмент для організації поведінки фахівців і пересічної людини у сфері породження і становлення освіти ХХІ століття.

Подарунок автора

Понеділок, 3 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ростиславу Олександровичу Ляшенко за подарований примірник книги:

Ляшенко Р. О. Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога: Монографія / Р. О. Ляшенко. - Харків : Мачулін, 2019. - 240 с. ISBN978-617-7767-68-7

Подарунок автора

П'ятниця, 12 Червень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ірині Анатоліївні Дікун за подарований примірник монографії:

Дікун І. А. Формування досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики : монографія. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - 242 с.

Подарунок автора

Вівторок, 26 Травень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Віктору Олексійовичу Жадьку за подаровану книгу:

Жадько Віктор. Болять Україні могили її поколінь / Віктор Жадько. – Київ, 2020. – 359 с. : іл. 

Подарунок автора

Середа, 12 Лютий, 2020

Висловлюємо щиру подяку Світлані Вікторівні Кульбіді за подарований примірник книги:

Кульбіда С. 

Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови : монографія. Київ: Інтерсервіс, 2019. 240 с.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 10 Лютий, 2020

Висловлюємо щиру подяку Неллі Григорівні Ничкало, академіку НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, за подаровані книги:

Освіта для миру = Edukacija dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень В. Г. (голова); Коцур В. П., Ничкало Н. Г. Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С. О., Лук'янова Л. Б., Вовк М. П., Котун К. В. (члени редколегії). - К.: Вид-вол ТОВ "Юрка Любченка", 2019. - Т. 1. -720 с.

У першому томі збірника наукових праць учасників VІІІ Українсько-польского/ Польско-українського форуму (8-10 жовтня 2019 р.) висвітлено філософські засади та проблеми інтердисциплінарності освіти для миру і розвитку на засадах сталого розвитку та особливості освіти для миру, національно-патріотичного виховання дітей і дорослих в умовах громадянського суспільства.

Подарунок автора

Вівторок, 4 Лютий, 2020

Висловлюємо щиру подяку Олександру Миколайовичу Костенку за подарований примірник книги:

Олександр Костенко

У світлі соціального натуралізму (вибране) : вибрані твори. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2020. - 812 с.

Подарунок автора

Середа, 29 Січень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Богдану Івановичу Андрусишину за подарований примірник книги:

 Андрусишин Б. І. 

На шляху до свободи. Нариси історії української державності та права. Вибрані праці. До 60-річчя від дня народження. Київ: "Видавництво Людмила", 2020.700 с.

Подарунок бібліотеці

Середа, 29 Січень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Українській бібліотечні асоціації та партнерам по співпраці за подаровані примірники книг:

Родічкіна О. І. 

Старовинні маєтки України. Книга-альбом / О. І. Родічкіна. - К.: Мистецтво, 2015. - 384 с.: іл.

Сторінки