Ви є тут

Правила користування бібліотекою

1.Загальні положення

1.1 Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова є науковим, навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-просвітницьким підрозділом університету.

1.2. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та на основі «Типових правил користування бібліотеками в Україні зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р.».

1.3. Правила встановлюють порядок користування Науковою бібліотекою НПУ імені М.П. Драгоманова, її фондами та послугами.

2. Права користувачів

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, викладачі, співробітники університету.

2.2. Викладачі, які працюють в університеті погодинно або за сумісництвом, а також сторонні університету особи мають право користуватися фондами бібліотеки в читальному залі.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безкоштовно отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково–пошуковий апарат;

- безкоштовно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безкоштовно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки;

- одержувати документи через міжбібліотечний абонемент.

3. Порядок запису до бібліотеки

3.1. Запис до бібліотеки студентів проводиться на абонементі навчальної літератури свого навчального корпусу на підставі наказу  ректорату про зарахування на навчання.

3.2. Запис до бібліотеки аспірантів проводиться на абонементі наукової літератури головного корпусу за пред’явленням паспорта і довідки з відділу аспірантури (у довідці вказується форма навчання (стаціонарна, заочна, річна), термін закінчення навчання в аспірантурі).

3.3. Запис до бібліотеки викладачів, співробітників університету проводиться на абонементі наукової літератури головного корпусу за пред’явленням паспорта і довідки з відділу кадрів (в довідці вказується термін контракту).

3.4. Запис викладачів, які працюють в університеті погодинно або за сумісництвом та сторонніх університету осіб проводиться в читальних залах за пред’явленням паспорта.

3.5. Під час запису користувач має ознайомитися з правилами користування бібліотекою, і підписати зобов’язання про їх виконання.

3.6 Читачам бібліотеки видається читацький квиток, який дає право користування фондами бібліотеки на абонементах, у читальних залах, кабінетах.

3.7. Читацький квиток дійсний на час перебування читача в університеті, але щорічно повинен бути перереєстрований у відділі, який його видав.

3.8. Передавати читацький квиток для користування іншим особам заборонено.

3.9. Користувач, який втратив читацький квиток, підписує обхідний лист по втраті читацького квитка. Дублікат читацького квитка видається через місяць після подання обхідного листка.

3.10. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що зафіксована за читачем обліковими документами бібліотеки.

3.11. У разі зміни прізвища, місця проживання, зазначеного в паспорті, переведення з одного факультету на інший користувач повинен повідомити про це відповідний відділ бібліотеки.

4. Порядок користування бібліотекою

4.1. Читачі можуть отримувати у тимчасове користування документи з фондів бібліотеки на абонементах, в читальних залах і кабінетах.

4.2. Видача документів здійснюється лише за читацьким квитком но основі  вимоги на літературу.

4.3. На абонементах документи видаються читачам додому в певній кількості примірників на визначений термін користування.

Абонементи навчальної літератури (студенський абонемент)

- Підручники та навчальні посібники видаються студентам на один семестр або навчальний рік. У кінці навчального семестру читач зобов’язаний здати або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі.

- Документи, що є у фонді абонементу в недостатній кількості, та документи підвищеного попиту видаються читачам на термін до 10-ти днів під заклад читацького квитка.

- Відповідальність за кожен документ читач засвідчує підписом на книжковому формулярі, що має зберігатися у формулярі читача.

- При поверненні документів у бібліотеку книжковий формуляр виймається з формуляра читача і вкладається у відповідне видання у присутності читача.

Абонементи наукової та художньої літератури

- Наукова, методична та художня література видається на термін до 20-ти днів. За необхідністю користування документами може бути подовжено ще на один термін у разі, якщо на ці документи не надійшли замовлення інших користувачів.

- Викладачам, співробітникам і аспірантам підручники і навчальні посібники видаються на один навчальний семестр.

- За кожний документ, який видано на абонементі, читач ставить підпис у формулярі читача.

- При поверненні документів у бібліотеку запис про їх видачу закреслюється у присутності читача, що засвідчується підписом бібліотекаря.

4.4. У разі звільнення, відчислення або закінчення університету читач забов’язаний розрахуватися з бібліотекою. Це засвідчується відповідною заміткою на обхідному листку.

4.5. При відсутності в фондах бібліотеки потрібної літератури читачі можуть отримати її в установленому порядку з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА). Користуватися такою літературою можна тільки в читальному залі.

4.6. Читачеві дозволяється тримати на абонементі до 10 примірників (художньої літератури - до 5 примірників) книг.

4.7. Чергова видача документів читачеві можлива лише після повернення взятих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм.

4.8. У разі необхідності бібліотека має право вимагати від читача термінового повернення книги.

4.9. Дисертації, енціклопедії, довідники,бібліографічні покажчики, альбоми, атласи, рідкісні, цінні видання, а також книги, які користуються підвищеним попитом, додому не видаються.

4.10. Література, що знаходиться в читальному залі, додому не видається.

- Документи видаються користувачам на основі вимоги на літературу.

- У головному корпусі на замовлення читача до читального залу передається література з книгосховища терміном на 6 днів.

- Видача дисертацій здійснюється у читальному залі головного корпусу в установленому порядку. (Зразок заяви на користування дисертаційним фондом)

- Виносити документи з читальних залів забороняється, крім випадків, коли читач бажає зробити з видання ксерокопію.

- Кількість разової видачі матеріалів для роботи у читальних залах не повинна перевищувати 7 примірників.

- За кожен документ, який видається у читальному залі, читач ставить підпис на книжковому формулярі, що має збірігатися у читацькому квитку.

- При поверненні документів у бібліотеку книжковий формуляр вкладається у відповідне видання у присутності читача.

4.11. У комп’ютерній залі користувачі бібліотеки мають можливість вільного доступу до електронних баз даних бібліотеки та світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу Інтернет. Обслуговування здійснюється згідно “Порядку користування комп’ютерною залою Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова”.

5. Обов’язки користувачів

5.1. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до видань, отриманих з фондів бібліотеки, і повертати їх у встановлений термін.

5.2. При одержанні документів читач повинен перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе читач, який користувався документами останній.

5.3. Користувач повинен бережно відноситися до бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів та іншого бібліотечного майна.

5.4. Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, класти  розкриті книги одна на одну, розшивати матеріали.

5.5. Користувачі не повинні виривати картки з каталогів і картотек і робити на них жодних позначень.

5.6. Читачі повинні етично поводитися у приміщенні бібліотеки, користуватися залами за їх основним призначенням, дотримуватися тиші.

5.7. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам та майну бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.8. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів читач зобов’язаний відшкодувати втрату (пошкодження) примірником того ж видання або рівноцінним за змістом і вартістю. Відшкодування проводиться згідно з “Інструкцією про заміну втраченої літератури”.

5.9. За порушення правил користування бібліотекою користувач позбавляється права користування на різні терміни часу, навіть до остаточного виключення з бібліотеки.

6. Обов’язки бібліотеки

6.1. Бібліотека комплектує фонди вітчизняними та зарубіжними друкованими виданнями та документами на інших носіях інформації з урахуванням потреб навчального процесу, наукової, просвітницької діяльності університету.

6.2. Забезпечує збереження бібліотечних фондів шляхом раціональної їх організації, обліку, контролю за використанням, здійснення ремонту, оправи та реставрації видань, дотримання санітарно-гігієнічних заходів.

6.3. Організовує диференційоване бібліотечне обслуговування студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету.

6.4. Здійснює популяризацію документів шляхом організації тематичних виставок та виставок нових надходжень.

6.5. Забезпечує інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування через доступ до пошукового апарату бібліотеки та інформаційних мереж.

6.6. Укладає і видає науково-допоміжні і рекомендаційні бібліографічні покажчики.

6.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

6.8. Надає користувачам інформацію про власні інформаційні ресурси, надає доступ до інших баз даних в Україні і за її межами.

6.9. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів, використовуючи МБА.

6.10. Організовує і проводить культурно-просвітницькі заходи.

6.11. Здійснює контроль за своєчасним повернення документів у бібліотеку, проводить роботу з читачами-боржниками.