Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 14 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Федоровичу Черкасову, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка, за подаровані примірники книг:

Черкасов В. Ф. Основи наукових досліджень у музично-освітній галузі : [підручник] / Володимир Черкасов - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, Харків :ФОП Озеров, 2017.  316 с.

Підручник розроблено відповідно до програми освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів. Автором обгрунтовано сутність науки, здійснено ретроспективний аналіз педагогічних систем музичного виховання, узагальнено організацію науково-дослідної роботи студентів. З позиції сучасного наукознавства обгрунтовано методологічні засади й категоріальний апарат дослідження та схарактеризовано етапи дослідно-екпериментальної роботи. Згідно з чинними програмами розкривається методика організації та проведення накових досліджень. Крім зазначеного, здійснено інтерпретацію методів наукових досліджень у музично-освітній галузі, презентовано підготовку до попереднього розгляду та захисту кваліфікаційних робіт.

Видання розраховане на викладачів і студентів мистецьких спеціальностей, учителів, шанувальників вітчизняної теорії і методики музичної освіти.

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Ніколаї Г. Ю., Черкасов В. Ф. та ін.]; за заг. ред. канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З. Вид.2-ге. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка - Харків, 2018. - 433 с.

У підручнику досліджено музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття, узагальнено досвід відомих педагогів, з-поміж яких: Р. Штайнер, Б. Трічков, Е. Жак-Далькроз, З. Кодай, К. Орф, С. Сузуки, Д. Кабалевський, Е. Гордон, а також загальне музичне виховання в Польщі. На основі джерельних матеріалів розкрито історичні умови, основні види діяльності, принципи і методи музичного навчання і виховання, а також їх адаптація в українській школі.

Для студентів і викладачів мистецьких дисциплін вищих навчальниз закладів, вчителів музики та всіх, хто цікавиться світовими здобутками в галузі загального музичного виховання.

 

Зображення: