Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 22 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії вищої освіти України, заслуженому діячу науки і техніки України, ректору Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за подаровані примірники книг:

Степаненко М. Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі : монографія / Микола Степаненко, Людмила Дейна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 268 с.

У пропонованому дослідженні здійснено лексико-семантичний, граматико-стилістичний, функційно-комунікативний аналіз суб’єктивної та об’єктивної оцінки на матеріалі щоденників українських письменників другої половини ХХ століття. З’ясовано філософську, логічну й лінгвістичну природу  суб’єктивної та об’єктивної оцінки, програмованої інтра- й екстралінгвальними параметрами діарійного дискурсу; схарактеризовано функційно-інтенційний діапазон аналізованої категорії; простежено механізм формування аксіологічної концептофсери щоденникаря та змодельовано кола його цінностей; інвентаризовано найпродуктивніші експлікатори й засоби інтенсифікації суб’єктивної та об’єктивної оцінки.

Для науковців, викладачів, студентів гуманітарних факультетів, учителів-словесників, журналістів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

М. Степаненко М. Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові : монографія / Микола Степаненко, Ірина Кірічек ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2018. – 236 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад’єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента; виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково- іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково- прикметникових словосполучень із відносним ад’єктивом.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

М. Степаненко М. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / Микола Степаненко, Наталія Лукаш; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 318 с.

У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. З’ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології, формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів ; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб’єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sub+ Praedquant, виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанти об’єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми Sub + Praedquant +  Exp, розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.

Для науковців, аспірантів та студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зображення: