Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 29 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Магдалині Василівні Опачко за подаровані примірники книги:

Опачко М. В. Дидактичний менеджмент у методичній підготовці сучасного вчителя фізики : [Монографія] / Магдалина Василівна Опачко. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017 – 350 с.

У монографії розкрито теоретичні засади дидактичного менеджменту як методичної системи, що спрямована на управління розвитком особистості учня в процесі навчання фізики в школі. На основі узагальнення філософсько-методологічних аспектів проблеми підготовки вчителя фізики у контексті порівняння традиційного (класичного) та постнекласичного вимірів, дидактичний менеджмент представлено крізь призму філософських уявлень: розкрито ґенезу його розвитку в контексті освітнього процесу і освітнього менеджменту в умовах вітчизняної вищої школи.

Розкриття сутності дидактичного менеджменту сприяло визначенню його ролі і місця у методичній підготовці сучасного вчителя фізики, обґрунтуванню його закономірностей, принципів, структури і змісту. У структурі дидактичного менеджменту виокремлено наступні складові: проектування методичної системи як основи створення системи управління навчанням фізики; організацію навчання та управління ним; моделювання дидактичного середовища і дидактичної взаємодії; діагностику як компонент дидактичного менеджменту.

Розкрито умови ефективності засвоєння змісту дидактичного менеджменту, які забезпечуються інноваційною спрямованістю навчання магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки, на основі використання технологічного, діяльнісного (програмно- цільовий підхід у організації самостійної роботи студентів), комплексного та інтегративного підходів.

Монографія адресована викладачам, аспірантам, магістрам, студентам вищих навчальних закладів, учителям і методистам.

Зображення: