ФІДБЕК

Бібліотека висловлює найщирішу подяку Національній академії мистецтв України (НАМ України) за подаровані примірники книг:

 Культурологічна думка. Збірник наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» є рецензованим часописом з відкритим доступом, що презентує результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем, які набули особливого значення за умов сучасної динаміки культуротворчих процесів в Україні та світі. Тематична спрямованість фахового наукового видання пов’язана з висвітленням результатів наукових досліджень у галузі культурології як системи знань про сутність культури, закономірність та розвиток середовища людського існування.


 Берегова Олена. Діалог культур: образ Іншого в музичному універсумі. К.: Ін-т культурології НАМ України, 2020. 304 с.
ISBN 978-966-2241-60-0

У монографії розглянуто з позицій імагології різножанрові зразки українського та світового академічного музичного мистецтва, створені на межі ХХ-ХХІ століть. Доведено, що імагологічний підхід робить можливим виявлення специфіки образного сприйняття Іншого представниками різних культур, розкриття уявлень учасників культурного діалогу один про одного, віднайдення ефективних механізмів позитивної репрезентації культури України у світі.


 Ганна Чміль. Людина - екран: візуальна антропологія (пост)сучасності: монографія / Чміль Ганна Павлівна. - К.: Ін-т культурології НАМ України, 2020. - 256 с.
ISBN 978-966-2241-54-9

Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження екрану як специфічного феномену (пост)сучасної культури, що виконує подвійну функцію: адекватно відображає життя людини і, водночас, формує нові способи людського мислення, зумовлені взаємодією екранного дискурсу та суб’єкта.


Скуратівський Вадим. Скуратівський у KINO-KOЛІ (1997–2008) - К.: Ін-т культурології НАМ України, 2020. - 352 с.
ISBN 978-966-2241-58-7

Вадим Скуратівський є українським інтелектуалом - мистецтвознавцем, істориком, літературознавцем, публіцистом, автором понад 1000 публікацій з історії української, російської та західних літератур, загальної історії, філософії історії, історії кіна й театру, учасник ініціативної групи «Першого грудня». Є автором щоквартального часопису KINO-KOЛО від його першого до останнього числа (1997–2008), де видрукував сорок оригінальних аналітичних матеріалів, котрі є пронизливим поглядом на історію, сьогодення й майбуття українського та світового кіномистецтва і наповнюють цю книжку.


 Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія / В. М. Судакова, М. Ю. Наумова та ін. - К.: Інститут культурології НАМ України, 2017. - 352 с. - Інформація про авторів і резюме статей.
ISBN 978-966-2241-44-0

У монографії розглянута актуальна проблема сучасної культурологічної теорії - зміст, еволюція, роль і вплив на всі сфери суспільного життя, сучасних медіа та нових медіа зокрема. Видання буде корисним для науковців, академічних культурологів, соціологів, спеціалістів у галузі освіти, політики, ЗМІ.


 Юдкін-Ріпун Ігор. Феноменологія культури як методологія інтерпретації - К.: Ін-т культурології НАМ України, 2020. - 352 с.
ISBN 978-966-2241-57-0

У монографії з позицій феноменології розглянуто проблематику виконавського мистецтва в театрі та музиці. Інтерпретацію подано в контексті інтуїтивного мислення в аспекті герменевтики і евристики. Простежено формування ейдетичних абстракцій як метаморфози ідіоматики.


 Людина в сучасному світі: соціально-філософський та культурно-антропологічний виміри: монографія / Є. В. Більченко, О. М. Берегова, В. В. Демещенко та ін. - К.: Ін-т культурології НАМ України, 2020. - 352 с., інформація про авторів.
ISBN 978-966-2241-59-4

За умов сучасних викликів глобалізації по-новому постало питання визначення людини і усвідомлення її місця в світі, що постійно змінюється. Цими питаннями традиційно займалась культурна антропологія та соціальна філософія. Своє бачення цієї проблеми дають автори даної монографії. Для фахівців в галузі культурології, філософії культури, мистецтвознавства, дослідників наукових інституцій та творчих вищих навчальних закладів.


 Отрешко Наталія. Транскультурність у сучасному світі: методологічні повороти, теорії і практики: монографія / Отрешко Наталія Борисівна - К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021. - 256 с.
ISBN 978-966-2241-63-1

У монографії досліджено концепцію і практики транскультурності в глобальному світі, її особливості і відмінності від мультикультурних практик розвинених західних країн. Першою важливою особливістю транскультурності як нової етики є те, що і вченими, і політиками усвідомлюється необхідність суто раціональної (прагматичної) форми поєднання цілей і засобів культурного співіснування. Саме у раціональних, прагматичних вимірах сучасні вчені й політики шукають можливі шляхи поєднання відмінних ціннісних і поведінкових правил без загрози для цивілізованого світу.