ФІДБЕК

Щиро дякуємо завідуючій кафедрою екології НПУ імені М. П. Драгоманова Волошиній Наталії Олексіївні за подарований примірник книги:

Поліхлоровані дифеніли: небезпечні властивості та екологічно обґрунтоване поводження: монографія / О. І. Бондар, Н. О. Риженко, В. В. Четвериков, Є. О. Федоренко, Р. О. Стрілець. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 182 с.

ISBN 978-966-289-324-3

У монографії наведено огляд законодавчої бази, яка стосується поводження ПХД у світі та в Україні. Проаналізовано небезпечні властивості поліхлорованих дифенілів, зокрема, токсичність для людини та біоти, біоакумуляцію, стійкість у навколишньому природному середовищі. Представлено засади ідентифікації та первинного обліку обладнання та відходів, які містять ПХД, принципи формування Національного реєстру ПХД, а також ідентифікації та обліку ділянок, забруднених ПХД.