ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Корнієвському Олександру Анатолійовичу, який презентував до фонду нашої бібліотеки наступні примірники:

Історія України: Хрестоматія; Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських мислителів ХІ - поч. ХІХ ст.; Мирослав Попович. Філософія свободи; Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій; Фрідріх Гаєк. Шлях до рабства; Ткач О. І., Костів Петро Річард. Політологія. Термінологічний словник.

Корнієвський Олександр Анатолійович - професор стратегічних досліджень; український вчений у галузі історії та політології; дослідник історії становлення й розвитку української державності та громадянського суспільства, новітньої історії українського молодіжного руху, впливу інститутів та організацій громадянського суспільства на політику національної безпеки; доктор політичних наук; Заслужений діяч науки і техніки України.

Історія України : Хрестоматія / Упоряд. В.М. Литвин. — К. : Наук, думка, 2013. — 1056 с.

ISBN 978-966-00-1312-4

У хрестоматії свідченнями джерел представлено наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал, в основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник «Історія України», сконцентровано в окремих проблемно-хронологічних розділах відповідно до сучасної періодизації українського історичного процесу. Розглянуто такі аспекти суспільного життя, як політична, військова, дипломатична сфери, організація господарсько-економічної системи, соціальні, націотворчі, державотворчі та культурно-духовні процеси в їх еволюційних змінах і трансформаціях. Посібник розрахований на студентів і викладачів вишів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією України.

Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських мислителів ХІ - поч. ХІХ ст. / Упорядник Валерій Шевчук. 2-ге вид. - К.: ТОВ "Видавництво" "Кліо", 2019. - 440 с.

ISBN 978-617-7023-96-7

Афоризми є особливим, глибоко закоріненим у часі, літературним жанром, який втілює багатовіковий досвід пізнання світу та людини у стислій лаконічній формі.
Пропонована книжка — це унікальне, найповніше зібрання авторських афоризмів, що творились українськими мислителями упродовж XI - поч. XIX століть. Це видання, по суті, є книгою духовно-інтелектуального буття українського народу за вісім століть.
Зібрані під однією обкладинкою концентровані думки давніх українських любомудрів виразно свідчать про багатство та розмаїття культурної спадщини українського народу, глибокі джерела українського інтелектуалізму та його багатовікову залученість у загальноєвропейський контекст.
Ці розмисли про світ та людину — її свободи, віру, ідентичність — відіграють важливу роль в усвідомленні українцями своїх духовних вартостей, історичної пам’яті та формуванні модерного співжиття зі світом.
Для широкого читацького загалу.

Попович М. В. Філософія свободи / Мирослав Попович; упоряд.: Л. Ф. Артюх, Н. Б. Вяткіна; передмова Н. Б. Вяткіної; фото Я. Я. Ясиневич, Є. Ф. Маслова; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків: Фоліо, 2018. - 524 с.: іл.

ISBN 978-966-03-8087-5
(Великий наук. проект)
ISBN 978-966-03-8296-1

Книга «Філософія свободи» містить твори, маловідомі широкому читачеві, написані Мирославом Поповичем  й видруковані у різні роки, у різних виданнях та країнах. Вона є вочевидь унікальною за розмаїттям тематики, часовим виміром і тим, що статті власноруч підбирав Мирослав Володимирович – в останні місяці свого життя. Твори, які включено до цього видання, дозволяють побачити об'єкти досліджень автора під різними кутами зору, дають нам можливість побувати у майстерні філософа. І це стосується не лише історичних подій і портретів важливих для України персоналій, а й інтерпретації подій історії науки в їх раціонально-філософському відтворенні. Вчений прагне осмислити події, що відбуваються у нього на очах, порівнюючи їх зі світовим досвідом розвитку і шукаючи їхні корені в історичних джерелах українського народу, в особливостях української ментальності. При цьому він використовує досвід розробки логіко-методологічних проблем розвитку науки. Книга «Філософія свободи» – це пошук істини на перехресті національних і світових шляхів культури й науки, що нам передала у спадок мудра і світла людина – Мирослав Попович.

Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій. Навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 453 с.

ISBN 966-301-061-4

Навчальний посібник побудований за принципом енциклопедичного видання, де в концентрованому вигляді розкривається сутність та зміст основних течій та напрямів розвитку суспільно-політичної думки в різних країнах світу від давнини до сучасності. Розглядається багата спадщина, яку залишили стародавні мислителі та вчені різних періодів розвитку і становлення суспільно-політичних наук. Призначений насамперед для студентів вищих навчальних закладів, а також може використовуватися студентами магістратури, викладачами та усіма, хто цікавиться питаннями суспільно-політичного вчення.

Гаєк Фрідріх. Шлях до рабства / пер. з англ. Сергій Рачинський. - К.: Наш Формат, 2022. - 208 с.

ISBN 978-617-7863-88-4

У своїй книжці Фрідріх фон Гаєк висловлює та обґрунтовує думку, що всі форми колективізму, централізоване планування та утиски економічних свобод і проявів вільної конкуренції завжди призводять до встановлення диктатури. Економічний контроль, особливо гіпертрофований, який бачить загрозу в наявності конкуренції, завжди веде до втрати усіх свобод індивіда. Автор звертається до читача з попередженням: чи правдивими є високі цілі соціалізму? Чи колективізм не обмежує свободи індивіда? Чому до влади приходять найгірші та чому тоталітаристи є серед нас? Гаєк закликає зробити аналіз уроків минулого й теперішнього, щоб уникнути повторення страшних подій у тоталітарних суспільствах і впливу цих подій на міжнародний порядок.

Ткач О. І., Костів Петро Річард. Політологія. Термінологічний словник: навч. посібник. - К.: Університет "Україна", 2012. - 196 с.

ISBN 978-966-388-394-6

Пропонований словник "Політологія в термінах і поняттях" є викладом політології як сучасної науки про політику за допомогою розкриття її основних понять, шляхом порівняльного аналізу їх із позицій вітчизняних та зарубіжних авторів.
Призначений для викладачів, студентів вузів, усіх, хто цікавиться політикою.